VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY pre predaj ebookov (elektronických kníh) a online kurzov:

I. Úvodné ustanovenia a vysvetlenie účelu všeobecných obchodných podmienok

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež uvádzané iba skratkou „VOP“) platia pre nákup ebookov (elektronických kníh) a online kurzov (ďalej oboje spoločne označené ako „digitálny obsah“ alebo „produkty“) cez webové rozhranie www.mayush.sk

2. Nákup produktov prebieha na základe Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Proces uzatvorenia Kúpnej zmluvy je podrobne opísaný v čl. III. VOP. Tieto VOP sú dokumentom, ktorý je nedeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a podrobne uvádza a vysvetľuje práva a povinnosti oboch strán kúpnej zmluvy, teda Kupujúceho a Predávajúceho. Dohody, ktoré sú v Kúpnej zmluve odlišné od ustanovení VOP, majú prednosť . VOP rieši aj niektoré ďalšie otázky, ktoré s nákupom digitálneho obsahu alebo s používaním internetových stránok www.mayush.sk súvisia.

3. VOP obsahuje informácie, ktoré potrebujete mať k dispozícií ešte pred tým, ako produkt kúpite. Prosím, prečítajte si VOP starostlivo a v prípade, že k nim budete mať pripomienky či otázky, kontaktujte ma eště pred objednaním produktu. Kontakty nájdete v čl. II. VOP. Tým, že kliknete na tlačítko „Odoslať“, mi totiž dávate signál, že ste VOP videli, čítali a súhlasíte s takýmto priebehom obchodu a spolupráce, aký tu popisujem.

4. Vo VOP máte k dispozícií všetky podstatné informácie. Pre rýchlejšiu orientáciu je tu obsah:

Obsah VOP:
I. Úvodné ustanovenie a vysvetlenie účelu všeobecných obchodných podmienok
II. Dôležité pojmy (definície)
III. Objednávka a uzavretie Kúpnej zmluvy
IV. Cena produktov a platba
V. Dodacie podmienky
VI. Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho súčinnosti s hardwarom a softwarom a ochrana autorských práv
VII. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy
VIII. Záruka, práva z vadného plnenia, reklamačný poriadok
IX. Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov
X. Záverečné ustanovenia

II. Dôležité pojmy (definície)

1. PREDÁVAJÚCI.
Predávajúcim je: Mgr. Mária Mikolášová
IČ: 47 181 192
DIČ:
S miestom podnikania: Tuchyňa 269, 01855
Zapísaná v živnostenskom registri Trenčín
Kontakt telefón: 0911 268 135
Adresa pre doručovanie elektronickej pošty: mayush.mikolasova@gmail.com

2. KUPUJÚCI.

Kupujúci je ten, kto prostredníctvom webového rozhrania www.mayush.sk uzavrie so mnou ako Predávajúcim Kúpnu zmluvu, a tým kúpi niektorý z produktov. Kupujúcim môže byť podnikateľ (podnikajúca fyzická osoba – OSVČ alebo právnická osoba, napr. s.r.o. alebo akciová spoločnosť) alebo spotrebiteľ.

3. SPOTREBITEĽ.

Spotrebiteľom sa podľa zákona rozumie fyzická osoba, ktorá nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu povolania. Pokiaľ ste fyzická osoba a do objednávky uvediete IČO, budem mať zato, že Kúpnu zmluvu uzatvárate ako podnikateľ, a nie ako spotrebiteľ.

4. SPOTREBITEĽSKÁ ZMLUVA.

Je to Kúpna zmluva, v ktorej ako Kupujúci vystupuje spotrebiteľ. Podľa platných zákonov je spotrebiteľ viac chránený ako Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom. Súčasne má predávajúci aj viac povinností voči spotrebiteľovi než voči inému Kupujúcemu a je povinný poskytnúť spotrebiteľovi informácie stanovené ako občianskym zákonníkom, tak aj zákonom na ochranu spotrebiteľa. Ak je Kupujúcim iná osoba ako spotrebiteľ, nepoužívajú sa tie ustanovenie VOP, ktoré slúžia výhradne pre ochranu spotrebiteľa.

5. ZMLUVA UZAVRETÁ DISTANČNÝM SPOSOBOM.

Je to taká Kúpna zmluva, ktorá je uzatvorená prostredníctvom PROSTRIEDKOV KOMUNIKÁCIE NA DIAĽKU, tz. je uzatvorená, bez toho by sa Predávajúci a Kupujúci museli osobne stretnúť, pretože ju uzatvárajú cez webové rozhranie alebo prostredníctvom mailovej komunikácie, telefonicky alebo s využitím obdobných komunikačných prostriedkov. Náklady spojené s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (tz. náklady na internetové pripojenie a telefónne hovory) si hradíte sami a nelíšia sa od bežnej sadzby účtovanej vašim operátorom, resp. poskytovateľom internetového pripojenia. Učinením objednávky výslovne súhlasíte s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNE PREDPISY.

Sú to platné právne peedpisy, ktorými sa riadi vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Ide najmä o zákon č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník (ďalej tiež len „NOZ“) a v prípadoch, kedy je Kupujúcim spotrebiteľ, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa.

III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Kupujúci objednáva produkty cez webové rozhranie, tj. skrz automatický objednávkový systém, odoslaním vyplneného objednávkového formulára.

2. POPIS PRODUKTOV.

Na webovom rozhraní je uvedený podrobný popis ponúkaných produktov vrátane uvedenia toho, čo obsahujú, komu sú určené, čo Kupujúcemu môžu priniesť a v akom formáte sú poskytované, prípadne, či sú pro jeho efektívne používanie a absolvovanie nutné eště nejaké iné podmienky. Je tu i podrobný popis bonusov, ktoré sú k jednotlivým produktom poskytnuté. Všetky prezentácie uvedené na webovom rozhraní sú informatívneho charakteru. Ako Predávajúci nie som povinná uzavrieť Kúpnu zmluvu ohľadom týchto produktov. Ustanovenie § 1732 odst. 2. NOZ sa nepoužije.

3. OBJEDNANIE PRODUKTOV.

Pre objednanie produktov cez webové rozhranie slúži objednávkový formulár, kde ako Kupujúci vyplní meno, priezvisko alebo firmu, adresu, email, telefónne číslo, u podnikateľov IČ, DIČ, a zvolí spôsob úhrady a vyberiete označením (zakliknutím) vybraný produkt alebo produkty.
Pred odoslaním objednávky vám je umožnené skontrolovať a meniť údaje vložené do objednávkového formulára a prípadne ešte opraviť vzniknuté chyby a nezrovnalosti. Objednávku odošlete kliknutím na tlačidlo „Odoslať“.
O obdržaní objednávky vás budem informovať mailem zaslaným na vašu elektronickú adresu, ktorú ste zadali v objednávke. Informácie o obdržaní objednávky sú zasielané automaticky. Ak nie je v potvrdení uvedené, že objednávku prijímam, pošlem vám informáciu o prijatí objednávky v nasledovnom maily. Do okamžiku, kedy je vám doručené potvrdenie o prijatí vašej objednávky, je možné telefonicky alebo mailem (na adresu uvedenú v čl. II. VOP) objednávku zrušiť. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky na vašu elektronickú adresu uvedenú v objednávke je Kúpna zmluva uzavretá.
V pochybnostiach vás môžem kontaktovať za účelom overenia pravosti objednávky a ak sa nepodarí pravosť objednávky overiť, má sa za to, že objednávka vôbec nebola podaná a takou objednávkou sa ďalej nezapodievam.

4. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Zmluva sa uzatvára v elektronickej podobe, tvorí ju vaša objednávka, jej prijatie z mojej strany a tieto VOP. Zmluvu archivujem v elektronickej podobe, nie je prístupná.

IV. Cena produktov a platba

1. CENA PRODUKTOV.

Na webovom rozhraní je vždy uvedená aktuálne platná cena jednotlivých produktov. Cena je platná po celu dobu, kedy je na webovom rozhraní uvedená. Pokiaľ je uvedená akčná cena, je spolu s tým uvedené i za akých podmienok a do akej doby akčnej cena platí. Vzhľadom k charakteru produktov nevznikajú žiadne náklady na dopravu a ani ďalšie náklady spojené s jeho dodaním. Kalkulovaná cena uvedená v súhrne objednávky (tj. predtým ako kliknete na tlačidlo „Odoslať“) je preto už konečnou cenou.

2. Zjednanou kúpnou cenou je cena uvedená pri produkte v okamžiku odoslania vašej objednávky (uvedená v odoslanom objednávkovom formulári). Pokiaľ by došlo ku zjavnej chybe pri uvedení ceny na webovom rozhraní (tým je myslené predovšetkým preklep, chyba pri zadávaní ceny) alebo obdobné chyby v procese uzatvárania Kúpnej zmluvy, tak nie som povinná vám za takúto zjavne chybnú cenu produkt dodať, a to ani v prípade, že došlo k automatickému potvrdeniu o prijatí objednávky. V prípade, že by už došlo z vašej strany k úhrade tejto zjavne chybnej ceny, som oprávnená od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Dôjde ku zmene kúpnej ceny v dobe medzi odoslaním vašej objednávky a jej potvrdením z mojej strany, platí kúpna cena platná v okamžiku odoslania objednávky, ak medzi nami nedôjde k inej vyslovenej dohode.

3. Ak nie je medzi nami výslovne dohodnuté inak, som povinná vám produkty dodať až po úplnom zaplatení zjednanej kúpnej ceny.

4. ZPôSOB PLATBY.

Kúpnu cenu je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:
- Bezhotovostne bankovým prevodom na môj účet (platba trvá väčšinou 1 – 2 pracovné dni): pokyny k platbe, v podobe zálohovej faktúry, obdržíte v mailu potvrdzujúcom prijatie objednávky. Pri platbe, prosím, nezabudnite uviesť príslušný variabilný symbol, aby mohla byť platba rýchlo spárovaná a produkt čo najskôr dodaný.
- Bezhotovostne platobnými kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba prebehne ihneď).
- Online bankovým prevodom (platba prebehne ihneď).
Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY
s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online
bankovných prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a hesla k elektronickému
bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti
 GOPAY s.r.o. 
Prípadné ďalšie spôsoby platby budú uvedené na webovom rozhraní alebo môžu byť medzi nami výslovne dohodnuté. Kúpna cena sa hradí v eurách.

5. SPLATNOSŤ KÚPNEJ CENY.
V prípade bezhotovostného prevodu je kúpna cena splatná do 7 dní od potvrdenia prijatia objednávky (teda od uzavretia Kúpnej zmluvy). Dátum splatnosti je uvedený v pokynoch k platbe, v zálohovej faktúre.  Kúpna cena je zaplatená v okamžiku, kedy je príslušná čiastka pripísaná na môj bankový účet. V prípade online platby kartou alebo rýchlym bankovým prevodom je kúpna cena splatná bezprostredne po uzavretí Kúpnej zmluvy.
O prijatí platby vám vystavím doklad o prijatej platbe a faktúru, ktoru u online platobných metód obdržíte obratom po prevedení platby, v ostatných prípadoch do 3 pracovných dní od prijatia platby. 
Ustanovenie § 2119 odst. 1 NOZ sa nepoužije.
Ebook nie je možné hradiť formou splátkového kalendára.

V. Dodacie podmienky

1. ZPôSOB DODANIA.

Pri kúpe e-booku bude digitálny obsah vo formáte pdf alebo obdobnom formáte dodaný po zaplatení kúpnej ceny na e-mail ako príloha e-mailovej správy alebo zaslaním odkazu, na ktorom je obsah možno stiahnuť či otvoriť. Pri kúpe on-line kurzu vám po uhradení ceny bude vytvorené užívateľské konto na webovom rozhraní a budú vygenerované a na elektronickou adresu uvedenou v objednávke zaslané prístupové údaje k vášmu užívateľskému účtu (podmienky užívania sú uvedené v čl. VI týchto VOP). V prípade, že je pre všetkých prihlásených kurz otvorený v rovnaký deň, obdržíte po zaplatení prístupové údaje v predom ohlásený deň. Po prihlásení s využitím prístupových údajov vám bude digitalny obsah (on-line kurz) dodaný sprístupnením členskej sekcie. Ak je to s ohľadom na náväznosť obsahu efektívne, budú vám jednotlivé lekcie sprístupňované postupne, podľa harmonogramu uvedeného na „nástenke“ členskej sekcie on-line kurzu.

 
2. DODACÍ LEHOTA.

E-book a on-line kurz (prístupové údaje) budú dodaný do 3 pracovných dní potom, kedy bude platba pripísaná na môj bankový účet. U platby online platobnou kartou alebo rýchlym online prevodom bude produkt dodaný obratom po prevedení platby. Výnimkou je len vyššie uvedená situácia, kedy on-line kurz začína pre všetkých prihlásených účastníkov v konkrétny rovnaký predom avizovaný deň.
3. Po dodaní produktu si prosím čo najskôr skontrolujte funkčnosť a dostupnosť obsahu a ak zistíte nedostatky alebo vady, kontaktujte ma prosím, aby som mohla urobiť nápravu. Podrobnosti sú uvedené v čl. VIII týchto VOP.
4. Digitalny obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby ste mali k dispozícií hardwarové a softwarové vybavení umožňujúce otvoriť a pracovať s dokumentami vo formátu pdf (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

VI. Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho súčinnosti s hardwarom a softwarom a ochrana autorských práv

 

1. Digitálny obsah zasielam iba vám, ako Kupujúcemu, na vašu elektronickú adresu, prípadne sprístupnením adresy webovej stránky, kde je obsah umiestnený. Digitálny obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby ste mali k dispozícii hardwarové a softwarové vybavenie umožňujúce otvoriť a pracovať s dokumentmi vo formátu .doc a pdf. K prehrávaniu obsahu v on-line kurzu v členskej sekcii je nutné sa prihlásiť do vášho užívateľského účtu zadaním prístupových údajov. Obsah prehráte s pomocou internetového prehliadača podporujúceho audio prehrávanie. Software musí obsahovať obvyklé zvukové kodeky. Pre on-line prehrávanie obsahu je nutné, aby ste boli pripojení k sieti internet s dostatočnou rýchlosťou pripojenia. Ďalej je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Nezodpovedám za nedostupnosť obsahu v prípade nefunkčnosti či pomalej rýchlosti vášho internetového pripojenia. Môže sa stáť, že je obsah krátkodobo dočasne nedostupný v prípade údržby dát alebo výpadkov serveru. Webové stránky môžu byť aktualizované bez predošlého upozornenia.

 

2. Produkty sú vytvorené s využitím mojich znalostí a skúseností a rokov praxe. Jedná sa o návody a doporučení a záleží len na vás, ako ich v praxi použijete a akú silu a úsilie budete venovať uvádzaniu týchto informácií do praxe. Preto nemôžem zodpovedať za to, akých konkrétnych výsledkov na základe produktov sami dosiahnete. Produkty nenahradzujú osobnú konzultáciu. „Upozorňujem, že sa nejedná o zdravotné služby. Pokiaľ je v popise produktu uvedene doporučení na konzultáciu s lekárom alebo iným odborníkom, berte prosím toto doporučenie vážne.“) Digitálny obsah je chránený autorským právom a nie je možné ho bez môjho predošlého výslovného písomného súhlasu ďalej šíriť alebo umožniť jeho užívanie ďalším osobám. Porušenie autorských práv je postihnuteľné nie len podľa autorského zákona, ale môže ísť i o trestný čin.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET.

Po zakúpení on-line kurzu obdržíte po úhrade ceny prístupové údaje k prihláseniu do vášho užívateľského účtu, tak ako je uvedené v časti o dodacích podmienkach (čl. V. VOP). Zaväzujete sa dodržiavať mlčanlivosť o prístupových údajoch a neumožniť ich použitie tretím osobám. Ako Kupujúci sa rovnako zaväzujete udržiavať vaše údaje uvedené v užívateľskom účte aktuálne a pravdivé. V prípade závažného porušenia vašich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy alebo týchto VOP som oprávnená vám užívateľský účet zneprístupniť či zrušiť. Rovnako tak v prípade porušenia vašich povinností týkajúcich sa ochrany autorských práv.

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Zo zákona môže spotrebiteľ od zmluvy uzatvorenej distančným spôsobom spravidla odstúpiť bez udania dôvodov v 14dňovej lehote od uzavretia kúpnej zmluvy. Objednaním a zaplatením produktu výslovne súhlasíte s tým, že vám produkt (digitálny obsah) bude doručený bezprostredne, resp. do 3 pracovných dní po prevedení úhrady. Pokiaľ vám na základe tohto vášho súhlasu bude produkt doručený behom 14 dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy, tak podľa § 1837 písm. l) NOZ nemáte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu a vrátenia eur. Máte právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť iba v prípadoch, kedy to NOZ umožňuje pre vady produktu (pre rozpor s Kúpnou zmluvou) – viac nižšie v čl. VIII. VOP alebo pre iné podstatné porušenie mojich povinností z Kúpnej zmluvy.

2. V prípade, že produkt nebude behom 14 dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy dodaný, tak behom tejto 14dennej lehoty (ešte predtým ako bude produkt dodaný), môžete od Kúpnej zmluvy i bez udania dôvodov odstúpiť (§ 1829 NOZ). Odstúpiť sa dá vyplnením formulára, ktorý nájdete tu. Alebo môžete odstúpenie poslať aj priamo v texte e-mailu zaslaného na moju kontaktnú adresu alebo klasickým dopisom zaslaným na moju adresu. V prípade použitia vzorového formulára vám bez zbytočného odkladu potvrdím jeho prijatie. Priložte prosím pokiaľ je to možno i doklad o kúpe produktu alebo uveďte aspoň dátum nákupu, vaše identifikačné údaje a údaj o tom, aký produkt ste si zakúpili. Odstúpenie nemusíte nijako odôvodňovať. Do 14 dní od doručenia odstúpenia vám tak vrátim peniaze, ktoré ste mi za produkt uhradili. Najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy vám vrátim peniaze, ktoré som od vás prijala ako platbu za produkt. Peniaze vám vrátim rovnakým spôsobom, akým ste ich uhradili, iba ak by ste súhlasili s iným spôsobom platby, s ktorým by pre vás neboli spojené ďalšie náklady.

3. Ako Kupujúci môžete od Kúpnej zmluvy odstúpiť i v ďalších prípadoch stanovených zákonom alebo Kúpnou zmluvou a VOP, taktiež v prípade vadného plnenia (článok VIII. VOP). Ako Predávajúci som oprávnená od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia vašich povinností z Kúpnej zmluvy, taktiež v prípade, kedy by došlo k neoprávneným zásahom do webového rozhrania, porušenie autorských práv a v ďalších prípadoch stanovených zákonom. Pokiaľ by zo strany Kupujúceho nedošlo k úhrade kúpnej ceny ani v lehote 10 dní po splatnosti, Kúpna zmluva sa uplynutím tejto lehoty ruší. V prípade odstúpenia od zmluvy som oprávnená vám okamžite zrušiť prístup do členskej sekcie.

4. Ak Vám spoločne s produktom poskytnem darček, bonus, je darovací zmluva medzi nami uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy z vašej strany bez uvedenia dôvodov alebo k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy z mojej strany pre podstatné porušenie vašich povinností z Kúpnej zmluvy, dostáva darovacia zmluva účinnosť a ste povinní mi poskytnutý darček najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť. Všetky darčeky a bonusy sú zasíelané či sprístupnené až po úhrade kúpnej ceny, ak nie je na webovom rozhraní uvedené inak, že sú posielané až po uplynutí lehoty garancie spokojnosti.

VIII. Záruka, práva z kazového plnenia, reklamačný poriadok
1. Práva vznikajúce z vadného plnenia sa riadia platnými právnymi predpismi, ustanovenými § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

 

2. Práva zo záruky sa riadia ustanovenými § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

 

3. Ako Predávajúci vám zodpovedám, že produkt pri prevzatí nemá vady. Ak ste spotrebiteľom, tak v prípade, že sa vada prejaví do 6 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že produkt bol vadný už pri prevzatí. Ak ste spotrebiteľom, zodpovedám i za to, že sa vady nevyskytnú v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov od prevzatia produktu.

 
4. V prípade výskytu vady, ktorú nejde odstrániť alebo v prípade opakovaného výskytu vady alebo výskytu väčšíeho počtu vád máte právo požiadať o výmenu produktu za nový alebo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade, že neodstúpite od zmluvy alebo neuplatníte si právo na dodanie nového produktu bez vád, môžete požiadať primeranú zľavu. Primeranú zľavu môžete žiadať i v prípade, že by som nebola schopná vám nový produkt bez vád dodať, rovnako tak i v prípade, že by som neurobila nápravu v primeranej dobe alebo že by vám prevedenie nápravy spôsobilo značné obtiaže. Vzhľadom k charakteru produktu prichádza v úvahu ako vada nedostupnosť časti obsahu, poprípade chýbajúca alebo nečiteľná časť.

 

5. Právo zo zlého plnenia vám nenáleží, pokiaľ by ste pred prevzatím produktu vedeli, že produkt má vadu, alebo by ste vadu sami spôsobili. Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na vady spôsobené nesprávnym užívaním alebo uložením produktu.

 

6. Pokiaľ vám nebol produkt (resp. u online kurzu prístupové údaje) dodané v dodacej lehote, prosím, skontrolujte najprv zložky „hromadná pošta“ alebo spam. Pokiaľ ani tam produkt (prístupové údaje) nenájdete, uplatnite reklamáciu podľa nasledovného odstavca.

 

7. Reklamáciu u mňa uplatníte bez zbytočného odkladu po zistení vád. Reklamáciu môžete uplatniť mailom na elektronickou adresu mayush.mikolasova@gmail.com alebo zaslať písomne na adresu uvedenu v čl. II VOP. Uvítam, pokiaľ k reklamácií priložíte aj faktúru či iný doklad o kúpe, popis reklamovanej závady a návrh riešenia reklamácie. Reklamáciu vybavím bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní, pokiaľ sa výslovne nedohodneme inak. O uplatnení a vyriešení reklamácie vám poskytnem písomné potvrdenie, ak ste spotrebiteľ.

IX. Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov

 

1.Ak máte k uzatvorenej Kúpnej zmluve, vášho plnenia či mojej činnosti nejakú sťažnosť, kontaktujte ma prosím na adrese uvedenej v čl. II. VOP alebo na elektronické adrese mayush.mikolasova@gmail.com.

2. Podnikám na základe živnostenského oprávnenia, kontrolným orgánom je príslušný živnostenský úrad, dohľad nad dodržovaním predpisov o ochrane spotrebiteľov prevádza Slovenská obchodná inšpekcia. Dodržovaniu predpisov o ochrane osobných údajov dozoruje Úrad pre ochranu osobných údajov. I na tieto orgány sa môžete obrátiť so svojimi sťažnosťami.

 
3. Pokiaľ medzi mnou ako predávajúcim a spotrebiteľom dôjde k spotrebiteľskému sporu, má spotrebiteľ právo na jeho mimosúdne riešenie. Subjektom mimosúdneho riešenia je podľa zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, je Slovenská obchodná inšpekcia. Všetky podrobnosti k mimosúdnemu riešeniu sú uvedené na stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie www.soi.sk. Spotrebiteľ môže využiť rovno platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Uvádzam, že nie som viazaná žiadnými kódexmi správania sa (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

X. Záverečné ustanovenia

1. Kúpna zmluva je uzatvorená na dobu určitú, do doby splnenia povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho zo zmluvy vyplývajúce.

 
2. Ochrana osobných údajov je riešená samostatným dokumentom, ktorý nájdete na webovom rozhraní.

 
3. Vezmite prosím na vedomie, že som oprávnená tieto VOP jednostranne meniť, pre Kupujúceho však vždy platí text obchodných podmienok účinný v okamžiku odoslania objednávky.

 
4. Tieto VOP sú účinné od 10.4.2022